Close

Informasjonsmøte om planprosess og forslag til planprogram for utvikling av industriområdet i Rekefjord

Mandag 12. april klokken 18 inviterer Rekefjord Stone til informasjonsmøte om planprosessen for videre virksomhet på industriområdet i Rekefjord. Det vil informeres om planlagt utvikling av området og forslag til planprogram, som er lagt ut på høring. Møtet avholdes digitalt og kan følges via link på denne siden.

Meld deg på nyhetsbrev her.

Man deltar ved å trykke på lenken til møtet. Lenken er aktiv, så det er mulighet til å gå inn i god tid før klokken 18.00.

Rekefjord Stone ser frem til møtet og håper på god deltakelse.
– Sokndal og Rekefjord er en fantastisk plass med en spennende kombinasjon av turisme og industri. Visjonen er å utvikle trygge og miljøvennlige aktiviteter som vil gi lokalsamfunnet nye muligheter og flere arbeidsplasser, sier administrerende direktør Egil Solheim.

Rekefjord Stone vil videreføre dagens steinuttak og pukkverksdrift i mange år fremover i samsvar med allerede godkjente driftsplaner. Samtidig planlegges det å legge til rette for fremtidig bruk av området til ny næringsvirksomhet. Denne tilretteleggingen vil i første omgang skje ved oppfylling av krateret i Vallnesbruddet med masser, som kan være rene masser, forurensede jordmasser og sedimenter, brukt betong osv. Det vil også vurderes oppfylling med mineralske masser etter sortering av bunnaske fra forbrenningsanlegg. Hvilke masser som kan anvendes til oppbygging av næringsarealene vil bestemmes av fremtidig tillatelse fra Statsforvalteren i Rogaland. Det skal uansett ikke tas imot eller sluttbehandles farlig avfall i Rekefjord.

Hva er egentlig et planprogram? – Første etappe er kartlegging

I starten av ethvert arbeid med reguleringsplaner med konsekvensutredning skal det utarbeides et planprogram. Et planprogram skal beskrive formålet med planarbeidet, det aktuelle planområdet, hvilken fremtidig aktivitet som reguleringsplanen skal legge til rette for og ikke minst hvilke tema som skal konsekvensutredes. Planprogrammet vil aldri gi svar på tekniske spørsmål, men fastlegger hvilke problemstillinger eller spørsmål som skal utredes og besvares i konsekvensutredningen. Konsekvensutredningen vil belyse konsekvensene for miljø og samfunn, og vil gi kommunen som planmyndighet et faktagrunnlag for å kunne ta stilling til foreslått arealbruk.

– Rekefjord Stone skal videreføre dagens steinuttak, samtidig som vi ønsker å skape ny industri i Sokndal. Det er derfor vi er her. Planarbeidet skal bidra til å sikre en videreføring av pukkverksdriften innenfor dagens regelverk, rehabilitering av bruddene og tilrettelegging for ny næringsvirksomhet og nye arbeidsplasser i kommunen, sier Solheim.

Oppstart av planprosessen er varslet og forslag til planprogram er lagt ut på høring og offentlig ettersyn. Frist for å komme med innspill og merknader til planprogrammet er 23. april 2021.

– Planarbeidet er en omstendelig og grundig prosess. Første etappe består av å fastlegge hva som skal utredes. Her vil den offentlige høringen gi viktige bidrag, og alle som føler seg direkte eller indirekte berørt oppfordres til å komme med innspill til planprogrammet. Dette kan være om forhold de ønsker å få belyst i konsekvensutredningen, behov for utdypinger mv. Deretter skal fagpersoner innenfor ulike fagområder gjennomføre en konsekvensutredning for å vurdere hvilke faktiske konsekvenser prosjektet vil ha for miljø og samfunn. Det er allerede avklart at en rekke temaer skal utredes, som for eksempel konsekvenser for marine ressurser, mineralressurser og forurensing (støv, støy, avrenning), sier Solheim.

Parallelt med utredningsarbeidet vil Rekefjord Stone utarbeide søknad om tillatelse etter forurensningsloven. Denne søknaden er det Statsforvalteren i Rogaland som behandler, men først etter at vedtatt reguleringsplan foreligger.

Informasjonsmøte: – Vi ønsker spørsmål og innspill

På grunn av de gjeldende smittevernsrestriksjonene vil informasjonsmøtet foregå digitalt via Teams Live. De som ønsker å delta på møtet kan klikke seg inn på lenken før møtestart mandag 12. april kl. 18.

– Det er enkelt å delta og det er ubegrenset med plasser. Vi skal nå ut til hele befolkningen med våre planer for Rekefjord, og ønsker involvering og spørsmål om planprogrammet velkommen. Det er nå en kan komme med innspill om hva man mener bør utredes, sier Solheim.

I løpet av informasjonsmøtet vil det bli anledning til å stille spørsmål om planprogrammet. Dersom du allerede har noen spørsmål, kan du bruke dette skjemaet for å sende inn spørsmål på forhånd.

Les mer om forslag til planprogram for industriområdet i Rekefjord her.

Slik kobler du deg på møtet

Trykk på lenken, og gjør deretter slik;