Close

Rekefjord Stone søker Statsforvalteren om revidering av tillatelsen

Dagens tillatelse etter forurensningsloven for Rekefjord Stones er over ti år gammel. Bedriften har derfor blitt anmodet av Statsforvalteren om å søke om en revidering av denne.

Søknaden er nå sendt til Statsforvalteren som vil behandle dette. Det er ikke søkt om endringer i forhold til dagens produksjonsmønster. Søknaden kan i sin helhet leses i lenken.

I søknadsprosesser er det vanlig at Statsforvalteren etterspør mer informasjon og eventuelle utdypninger før søknaden ansees som komplett. Dette vil kunne medføre at endelig søknad til offentlig høring kan bli noe justert.